De gaves (snel­stromende riv­ieren in de Béarn) en riv­iert­jes vor­men een uit­ge­breid water­netwerk (4500 km) waar­van het meren­deel gerangschikt is in 1e cat­e­gorie voor vissen.

De aan­wezigheid van Atlantis­che zalm, zeeforel en de wilde bru­ine forel is de belan­grijk­ste trekker van de sportvis­ser­ij in de omgev­ing. Ook vist men hier op alosa, snoek, forel­baars, karp­er en snoekbaars.

De Gave d’Oloron (7km van de camp­ing) is de lang­ste zalm­riv­i­er” van Frankrijk. In Navar­renx vin­den de jaar­lijkse wereld­kam­pi­oen­schap­pen zalmvis­sen plaats. Dit gebeurt in twee delen: de eerste wed­stri­jd vin­dt plaats in mei, het tweede deel in juli. Visver­gun­nin­gen zijn te verkri­j­gen bij de vis­ser­swinkel in Salies de Béarn, de pri­js is rond €30 voor 7 dagen.