De omgev­ing van het Domaine leent zich uit­stek­end voor mooie paardri­j­tocht­en. Deze wor­den vanaf de camp­ing geor­gan­iseerd, mooie buiten­rit­ten met goede begelei­d­ing. Iedere avond en als het druk is ook s mor­gens, is er een buiten­rit van twee uur in de heuvelachtige omgev­ing. Deze rit­ten zijn uit­slui­tend voor ervaren ruiters. Na de begin­ner­s­lessen, is er nog een kleine begin­ners­buiten­rit. Iedereen mag mee onder begelei­d­ing van de ouders.

Paardri­j­lessen voor elk niveau bin­nen in de bak. Iedere ocht­end wor­den de box­en uit­gemest, de paar­den uit de wei gehaald, ver­zorgd, geborsteld en gezadeld. Voor kinderen zijn er begin­ner­s­lessen in de ocht­end, in de mid­dag zijn er gevorder­den­lessen voor jong en oud. Heb je ooit paardgere­den, maar is het lang gele­den, of wil je graag eens proberen hoe het is op de rug van een paard?

Op Domaine d’Es­per­basque wordt de drem­pel voor (opnieuw) begin­nen met paardri­j­den of er even aan ruiken heel laag gemaakt: we geven ook begin­ner­s­lessen aan vol­wasse­nen. Deze lessen duren 30 minuten en wor­den geheel afgestemd op het niveau van de ruiter.

In de manège kan iedereen toek­ijken, zit­tend op de hooibalen, wat ook een geliefde speelplek is voor de kinderen.

Los van de lessen wor­den de paar­den en pony’s de hele dag door geknuffeld. Wil je een keer een paard borste­len? Dit mag, na even vra­gen, altijd!

Onze paar­den en pony’s

Op het Domaine staan der­tien paar­den en pony’s, ieder met zijn eigen karakter!