Béarn

Samen met Basken­land vormt de Béarn het huidi­ge departe­ment Pyrénées Atlantiques”.

Ondanks dat de Béarn gezien werd als onderdeel van Frankrijk, is deze streek eeuwen zelf­s­tandig en poli­tiek los­gekop­peld geweest van het Franse koninkrijk. Hier kwam veran­der­ing in toen Hen­drik IV van Frankrijk (met als geboorte plaats Pau, hoofd­stad van de Béarn) kon­ing werd.

Met een hoogte ver­schil van 3000 meter tussen het laag­ste punt en het hoog­ste punt is de Béarn een zeer gevarieerde omgev­ing met net zo veel ver­schil­lende uitzicht­en en met een bij­zon­der zacht klimaat.

Hieron­der een omschri­jv­ing van de dor­pen en ste­den gele­gen om Domaine d’Es­per­basque en Salies de Béarn op vol­go­rde van afs­tand. Ont­dek de archi­tec­tu­ur van de Béarn: bruingek­leurde geknik­te dak­en met oker gek­leurde muren en bru­ine luiken.


Sauvet­erre de Béarn

Sauvet­erre de Béarn is een dorp ten zuiden van Salies op de grens van de Béarn en Basken­land, schit­terend gele­gen aan de Gave d’Oloron’ met uitzicht op de Pyreneeën.

Sauvet­erre is vroeger steeds door de ede­len van de Béarn ver­sterkt. Kom bin­nen in het magis­che tijd­perk van de for­ti­fi­caties met ede­len zoals Gas­ton VII en Gas­ton Febus, die van de Béarn een sou­vere­ine staat maakte.

Stroomop­waarts vin­dt u Château de Laàs’ en stroomafwaarts Sor­de l’Ab­baye’: een indruk­wekkende abdij.

Orthez

Orthez bevin­dt zich op een kruis­punt van de voet van de Pyre­neeën, het grondge­bied van de Chalosse en de lan­den van de Adour. Het is een stad met geschiede­nis. Als hoofd­stad van Gas­ton Fébus in de mid­deleeuwen biedt zij een his­torische erfe­nis, die getu­igt van de wel­vaart van toen. De Pont Vieux’, trots embleem van de stad, pas­sage voor de pel­grims van St. Jacques de Com­postel­la, het Château Mon­cade met een onver­getelijk uitzicht op de dak­en van Orthez en als het weer meez­it, op de Pyreneeën.

Orthez is bek­end door een bas­ket­bal­club en bevordert het sportieve toerisme door een groot waterge­bied met vogelreservaat.

Laàs

Tussen Sauvet­erre de Béarn en Navar­renx, langs de oev­ers van de Gave d’Oloron en omgeven door prachtige tuinen, vin­dt u het kas­teel van Laàs.

Dit kas­teel, gebouwd in de 17e eeuw ligt in een park van 12 hectare. Het her­bergt een van de mooiste col­lec­ties van dec­o­ratieve kun­sten van de regio Aquitaine. Een groot park met oude bomen, de Franse tuinen, de rozen­tu­in, de exo­tis­che bam­boe­bossen en het ter­ras met uitzicht op de Gave d’Oloron dra­gen alle­maal bij aan de magie van de plek. Uw wan­del­ing gaat verder in de boom­gaard, deze is beplant met oude var­iëteit­en appel‑, perzik- en pruimenbomen…

Geni­et van het kas­teel, de tuinen en neem een duik in het lekkere water van de Gave d’Oloron.

Navar­renx

In het hart van de Béarn des Gaves’, ver­stopt tussen de heuvels ligt Navar­renx, het oud­ste gefor­ti­ficeerde dorp van Frankrijk.

Dit dorp ligt in een rustige streek, de vari­atie van het land­schap spiegelt zich in het flonkerende water van de Gave d’Oloron.

De frisheid van dit water maakt de viss­er gelukkig, eve­nals de wan­de­laar langs de bed­ding of de kanovaarder op het water.

Droom op de oude vest­ing­muren van Navar­renx of volg het voet­spoor van de pel­grims van St. Jacques de Com­postel­la naar Château de Mon­gas­ton. Volg het water tot aan de was­bekkens van Audaux of Préchacq in de schaduw van de mooie huizen.

Dankz­ij deze momenten van ontspan­ning kunt u de pro­ducten van de streek op hun juiste waarde beo­orde­len, mee­doen aan de feesten en het vak­man­schap van tra­di­tie getrouwe ambacht­slieden ontdekken.

Pau

Pau is de hoofd­stad van de Béarn en is bek­end door het Château Hen­ry IV. Een mid­deleeuws fort, een Renais­sance kas­teel, een kon­ingsverbli­jf, een groot muse­um en dat alles in één gebouw waar de vele bezoek­ers zich ver­drin­gen voor Hen­ry IV’s wieg gemaakt van het schild van een reuzen schilpad.

Pau is een aantrekke­lijke stad die zich richt op het toerisme en sport, met name bas­ket­bal, rug­by en paardri­j­den. Boven­di­en is de stad economisch gun­stig gele­gen ten opzichte van Spanje.

Pau is beroemd om één van de mooiste uitzicht­en van Frankrijk. Vanaf de Boule­vard des Pyrenées’ is bij­na de hele bergketen te zien. Vele schri­jvers, schilders en dichters haalden daar hun inspi­ratie uit voor hun meesterwerken.

Oloron Sainte Marie

De geschiede­nis van Oloron loopt terug tot de eerste eeuw. De Romeinen creëer­den langs de riv­i­er een plaats genaamd Iluro”. Ze kozen voor deze plaats van­wege de route langs de col du Som­port: een belan­grijke door­gang naar Span­je. Er werd een kapel gebouwd Chapelle de Sainte Marie” (de huidi­ge locatie voor de cathe­draal Sainte Marie, 12e eeuw) en men bouwde ter bescherming een citadel (rond het jaar 500) op een terp genaamd Sainte-Croix d’Oloron”.

In de mid­deleeuwen wordt de geschiede­nis van Iluro ver­geten, maar van­wege de strate­gis­che lig­ging en de aan­wezigheid van de twee riv­ieren start in 1080 de opbouw van Oloron op- en rond de vroegere romeinse ver­sterk­ing (terp). Tussen­ti­jds word Iluro her­bouwd en draagt de naam van de kapel: Sainte Marie”.

Rond 1350 is een duidelijke schei­d­ing tussen de twee ste­den: Oloron burggraaf stad” en Sainte Marie biss­chop­pelijke stad”. Sainte Marie bli­jft economisch sterk afhanke­lijk van Oloron. Oloron is tot in de 15e eeuw de economis­che hoofd­stad van de Béarn (han­del met Span­je en tex­tiele ambachten).

Samen­voeg­ing van bei­de ste­den tot het huidi­ge Oloron Sainte Marie vol­gt pas eind 1800 onder Napoleon III, deze was nodig voor de aan­leg van de spoor­we­gen en de indus­tri­al­isatie van de omgeving.

De cathe­draal van Oloron Sainte Marie staat op de Werelder­f­goedli­jst van UNESCO.

Pyre­nees

Na Oloron Sainte Marie komt u in de Pyre­neeën met prachtige behouden natu­ur. In het meest zuidoost­elijke gedeelte van de Béarn vin­dt u het Nation­aal Park van de Pyre­neeën (Parc Nation­al des Pyrenées). De lam­mergi­er woont hier samen met de steenarend en de aas­gi­er. In de hoogten: mar­mot­ten en gemzen. De laat­ste beren van Frankrijk lev­en hier, voetafdrukken zijn soms zichtbaar!

Step into Europe’s high­est train (Artouste), go on an adven­ture and vis­it the largest cave in Europe (La Ver­na) or go Paraglid­ing (see Activ­i­ties > In the area).