Iedereen heeft wel over Basken­land geho­ord… Lang niet iedereen kent het: het is er groen, de huizen zijn wit, met rode luiken en dak­en. Deze kleuren vin­dt men terug in hun vlag, de Basken zijn er trots op. Ze zijn vrien­delijk, betrouw­baar en gastvrij.

Land van ruimte, bergen, gras, schapen(kaas), kloven, grot­ten en canyons. Basken­land is het koninkrijk van mys­terieuze wan­del­tocht­en. Men kan er de schoonheid van de natu­ur bewon­deren naast het authen­tieke en orig­inele van de Bask­ische tradities.

Een tocht door de kloof van Kak­ou­et­ta of naar de hang­brug van Holzharté laat u ken­nis mak­en met de veelz­i­jdi­ge natu­ur van de Bask­ische Pyreneeën.

Drie Bask­ische Provin­cies in Frankrijk

Het Franse gedeelte van Basken­land bestaat uit drie provin­cies. De provin­cies zijn niet erk­end door de Franse staat en hebben geen finan­ciële of admin­is­tratieve betekenis.

Wel wordt er over provin­cies gespro­ken. De Bask is trots op zijn land en de rijke geschiedenis.

Labourd

De oceaan heeft alti­jd een zeer belan­grijke rol gespeeld in de his­torische ontwik­kel­ing van deze regio.

De Labourd is in 1152 (na een huwelijk) onder de Engelse kroon gevallen. 

De band met Enge­land heeft ver­vol­gens drie eeuwen geduurd. 

Het his­torische en economis­che belang van de Oceaan is terug te vin­den in de diver­siteit aan ste­den en dor­pen langs de kust. Meer over de kust..

Basse-Navarre

Deze provin­cie van Basken­land hoorde tot het eind van de 16e eeuw bij het Navar­ra Koninkrijk. Dit Koninkrijk had als hoofd­stad Pam­plona en als cen­trum Saint Jean Pied de Port. Navar­ra was al twee eeuwen deel van Frankrijk. Toch droe­gen de Franse konin­gen offi­cieel de titel Kon­ing van Frankrijk en Navar­ra”. Dit heeft tot de Franse Rev­o­lu­tie gedu­urd (1789).

Saint Jean Pied de Port, een nieuwe stad”, werd opgericht in de 12e eeuw. In de 13e eeuw maak­te de kon­ing van Navar­ra er een vest­ingstad van. Dit is nog goed zIcht­baar, met indruk­wekkende muren. Tegen­wo­ordig is de stad een belan­grijk punt in de route van Saint Jacques de Com­postelle: de stad ligt op de via Podi­en­sis” en is de laat­ste stad vóór de Pyreneeën.

Saint Palais, ook gele­gen op de Com­postel­la route, is opgericht aan het einde van de 13e eeuw door de kon­ing van Navar­ra. De stad werd gebouwd om het belan­grijke gerechts­ge­bouw heen en werd omringd door muren en grachten.

Soule

Met als hoof­s­tad Mauléon is la Soule de kle­in­ste provin­cie van Basken­land (zow­el Spaans als Frans). De economie van deze provin­cie berust vooral op toerisme, land­bouw (melkvee­houd­er­ij voor schapenkaas) en kleine ambachtelijke bedri­jven zoals de Espadrille fabrieken.

Het zuidelijke gedeelte van de provin­cie (Pyre­neeën) staat bek­end om de kloven: Gorges de Kak­ou­et­ta bij Sainte-Engrâce (prachtige wan­del­ing door de kloof) en Holzarté bij Lar­rau (met de bek­ende hang­brug” wan­del­ing). Het is een bek­end gebied voor Canyon­ing.